Νομοθετικό δελτίο - Επιμέλεια: Απόστολος Κ. Σίνης

Νομοθετικό δελτίο
Επιμέλεια: Απόστολος Κ. Σίνης

Νόμοι
N.4379/2016 (ΦΕΚ Α΄ 63/12.04.2016) «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις» (άρθρο έκτο).

 

Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Κεφάλαιο Η΄).

Ν.4399/2016 (ΦΕΚ Α΄ 117/22.6.2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ιδίως άρθρα 7 και 9).

Ν.4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129/13.7.2016) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».

Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις».

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9.8.2016) «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».

Ν.4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182/27.9.2016) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (άρθρα 55 και 56).

Ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185/30.9.2016) «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ).

N.4426/2016 (ΦΕΚ Α΄ 187/6.10.2016) «Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή».

Υπουργικές αποφάσεις
YA 180638/2016 (ΦΕΚ Β΄ 100/27.1.2016) «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο “Επέκταση Κρυογενικών Δραστηριοτήτων για την αύξηση του ρυθμού Αεριοποίησης” (έργο 2ης αναβάθμισης του Σταθμού) στη νήσο Ρεβυθούσα στο Δήμο Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής».

ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.171302/2016 (ΦΕΚ Β΄ 271/11.2.2016) «Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3468/2006»

ΚΥΑ οικ. 175700/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1212/26.4.2016) «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών».

ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367 (ΦΕΚ Β΄ 1463/24.5.2016) «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης “Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες” (ΦΕΚ Β' 832/09.04.2013)».

ΥΑ 176524/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1550/1.6.2016) «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Φλωρίνης, Κοζάνης και Καστοριάς».

ΥΑ 174371/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1739/15.6.2016) «Παράταση της Δ3/Α/οικ.6599/20-06-2012 απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Προσωρινού Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (ADG-III) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ III Διστόμου για την τροφοδοσία του εργοστασίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας Αγ. Νικολάου του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντικύρων της Π. Ενότητας Βοιωτίας».

ΚΥΑ οικ.41195/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2721/31.08.2016) «Έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.” ), στην αγγλική “Public Holding Company ADMIE (IPTO) Societe Anonyme” (PHC ADMIE (IPTO) S.A.)».

ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/οικ. 181851/2016 (ΑΔΑ: ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ) «Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 6 της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3497/29.12.2014) “Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ”».

Αποφάσεις Ρ.Α.Ε.


ΡΑΕ 41/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1434/20.5.2016)«Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2016, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του Ν. 4001/2011».

ΡΑΕ 43/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1434/20.5.2016) «Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ για το έτος 2016».

ΡΑΕ 45/2016 (ΦΕΚ Β΄ 972/8.4.2016) «Τελική απόφαση πιστοποίησης της εταιρείας με την επωνυμία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG)» ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Φυσικού Αερίου».

ΡΑΕ 134/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2762/2.9.2016) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012), του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β' 53/16.01.2013) και του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΦΕΚ Β' 2773/18.12.2015)».

ΡΑΕ 207/2016(ΦΕΚ Β΄ 2763/2.9.2016) «Καθορισμός “Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων” και τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 52/16.1.2013), καθώς και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄103/31.1.2012)».

ΡΑΕ 208/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2068/6.7.2016) «Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».

ΡΑΕ 214/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2450/9.8.2016) «Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει».

ΡΑΕ 215/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2722/31.8.2016) «Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2015 έως 01.01.2016».

ΡΑΕ 223/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2611/24.8.2016) «Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το τέταρτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 114/2013 (ΦΕΚ Β' 682/ 22.03.2013)».

ΡΑΕ 224/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2611/24.8.2016) «Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το τέταρτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 115/2013 (ΦΕΚ Β' 682/22.03.2013)».

ΡΑΕ 239/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2634/25.8.2016) «Τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 53/16.01.2013), προκειμένου για την εισαγωγή διατάξεων αναφορικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου».

ΡΑΕ 282/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2935/14.9.2016) « Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2017 και έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2017».

ΡΑΕ 284/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2519/16.8.2016) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012) αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και έγκριση του «εντύπου - υποδείγματος» για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στον Μηχανισμό».

ΡΑΕ 329/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3164/30.9.2016) «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας».

 

Δείτε Επίσης

EAST MEDITERRANEAN ENERGY LAW FORUM

We are pleased to announce that Palladian is organ ...

Calendar

« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Back To Top