ΔΕΕ : ENEA S.A. κατά Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Προδικαστική παραπομπή – Κρατικές ενισχύσεις)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)

της 13ης Σεπτεμβρίου 2017

«Προδικαστική παραπομπή – Κρατικές ενισχύσεις – Έννοια των “ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους” – Υποχρέωση κεφαλαιουχικής εταιρίας του ενεργειακού τομέα, ανήκουσας εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, να αγοράζει ενέργεια η οποία έχει παραχθεί με ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας»

Στην υπόθεση C-329/15,

Το άρθρο 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι εθνικό μέτρο όπως το επίδικο στην κύρια δίκη, το οποίο επιβάλλει σε επιχειρήσεις τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες υποχρέωση να αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί με ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας, δεν συνιστά παρέμβαση εκ μέρους του κράτους ή με κρατικούς πόρους.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194410&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1308936 

Calendar

« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Back To Top